Cookies

van Vloerenhuis Amsterdam
Vloerenhuis Amsterdam vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.
Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy
statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voor vragen over
onze Privacy Policy kunt u terecht bij onze Privacy Officer. Zie 12. Contact. Dit privacy
statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het
kader van de apps die horen bij de merken die Vloerenhuis Amsterdam verkoopt.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Vloerenhuis Amsterdam (hierna: “Vloerenhuis Amsterdam” of
“wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy
statement is van toepassing op alle activiteiten die door de hiervoor genoemde
vennootschappen worden uitgevoerd.
2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een
persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden
gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Vloerenhuis Amsterdam beschikt over wettige middelen
waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te
identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een
persoonsgegeven.
3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het
aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze
diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te
leggen over jouw interesses en voorkeuren.
Aan ons verstrekte gegevens.
Als je met Vloerenhuis Amsterdam een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende
persoonsgegevens van jou nodig:
naam en adres;
contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
geboortedatum;
geslacht;
klantnummer(s);
financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
Daarnaast verwerkt Vloerenhuis Amsterdam in het kader van de uitvoering een overeenkomst
met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als
persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten
Als je gebruik maakt van producten van Vloerenhuis Amsterdam of anderszins contact hebt met
ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik
dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of
ander nummer;
jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over
jou opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je
een aankoop doet of dienst afneemt);
surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9
van dit privacy statement);
klanttevredenheidsgegevens;

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo
te voorkomen dat Vloerenhuis Amsterdam hun persoonsgegevens verwerkt. Uitgezonderd het
verzamelen van persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar voor loyaliteitsevenementen
zoals vader zoon dag. Deze data is uitsluitend t.b.v. het loyaliteitsevenement en zal vervolgens
worden vernietigd.
5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit
artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Toestemming
Uitvoering van een overeenkomst met jou
Wettelijke verplichting
Vervulling van een taak van algemeen belang
Gerechtvaardigd belang van Vloerenhuis Amsterdam of een derde
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging,
(misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten,
bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.
6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Vloerenhuis Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde
doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5
van dit privacy statement.
Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe

relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor
commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële
administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten,
het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen
dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers
op te nemen in het kader van schade of -storingen of om serviceafspraken te maken [grondslag:
2 of 5].
Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te
verbeteren [grondslag: 5].
Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1
of 5].
Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de
mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is
aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur
af te stemmen [grondslag: 5].
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten
[grondslag: 5].
Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de
algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te
kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met
persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm – niet direct herleidbaar naar jou als natuurlijk
persoon-, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van
relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze
rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende
klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw
persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].
7. Delen met derden
Vloerenhuis Amsterdam deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende
gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de
grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
[grondslag: 3];

als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare
feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een
gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen
ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag:
3, 4 of 5];
Vloerenhuis Amsterdam kan jouw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen
de Vloerenhuis Amsterdam voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege
gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of
klantenservice, en het analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5].
met partijen die Vloerenhuis Amsterdam assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker
zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of
een reorganisatie) [grondslag: 5].
Vloerenhuis Amsterdam gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’
(bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en onderzoeksbureaus), met als doel marktonderzoek of
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens
uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van
Vloerenhuis Amsterdam.
Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit
doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor
persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een
ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal
Vloerenhuis Amsterdam ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.
Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens
naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kan je contact opnemen met de privacy
officer van Vloerenhuis Amsterdam (zie artikel 12).
8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang
als (i) jij klant bent bij Vloerenhuis Amsterdam of interesse blijft tonen in de diensten van
Vloerenhuis Amsterdam, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede
gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. Als u uitgebreide
informatie wilt over ons dataretentiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via
info@vloerenhuis.nl

9. In kaart brengen websitebezoek
Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en
hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke
technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te

personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je
geen cookies wenst, kun je die weigeren.
10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan
wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via
de privacy officer. Vloerenhuis Amsterdam zal zich inspannen om te reageren binnen de
wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.
Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens de volgende rechten:
het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw
persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
het recht op dataportabiliteit;
het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de
gerechtvaardigde belangen van Vloerenhuis Amsterdam of een derde (afhankelijk van jouw
persoonlijke omstandigheden).
Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw
identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de
pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.
11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Vloerenhuis Amsterdam past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk
tegen te gaan. Vloerenhuis Amsterdam heeft zowel technische als organisatorische
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze
beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.
12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact
opnemen met:
Vloerenhuis Amsterdam
t.a.v. de privacy officer
Parnassusweg 216,
1076 AV Amsterdam
020 662 65 21

info@vloerenhuis.nl
13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van
gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy
statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een
wijziging.
De versie zoals gepubliceerd op onze website is de meest recente.
De datum van deze versie is 20 juni 2018.